ಫಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅಜ್ಜಿಯು ಅನಾಲಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನುಸುಳಿದ್ದಾಳೆ