ಮಿಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ