ಕೆನಡಿಯನ್ ವೆಬ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾದರಿ ಮುಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಬಳಸಿ ಕತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ