ತನ್ನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪುಸಿ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಂಬಣ್ಣವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ