ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಕಂಟ್ನೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೋಳಿಯನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ