ಹಾಟ್ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮಿಲ್ಫ್ ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಟಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಫಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ