ಕೊಳಕು ಹುಡುಗಿಯರು ಆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಕಾಡು ಪರಿತ್ಯಜದಿಂದ ಹೀರುತ್ತಾರೆ