ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾದಕ ಹುಡುಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋತುಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ