ಹೊಂಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ