ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಬಿಗಿಯಾದ ಬೂಟಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಪುರುಷರಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ