ಹಾಟ್ ಟಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಳು ಪುಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ಯಾಮಲೆ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ