ಸುಂದರವಾದ ಕೂಗರ್ ವಿಕೃತ ಇನಾಮೊರಟೊದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ