ಅವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೊಂಬಣ್ಣವು ಅವಳ ಕಪ್ಪು ದಿಲ್ಡೊವನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತದೆ