ಶವರ್ ಮರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು