ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ವಕ್ರವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಟ್ ಅನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿದೆ