ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ