ಹಾರ್ನಿ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ ಸಿಹಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಫಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ