ಮರಿಯು ಲಿಮೋನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ