ರಾವೆನ್ ಕೂದಲಿನ ತರುಣಿ ತನ್ನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಈ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ