ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ಮಗು ತನ್ನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪುಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ