ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಹದಿಹರೆಯದವರು ತನ್ನ ರಸಭರಿತವಾದ ಕಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ