ಉಬ್ಬಿರುವ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಿರುವ ರೆಡ್ ಹೆಡ್ ತನ್ನ ಪುಸಿಯನ್ನು ಹುಂಜದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ