ಅದ್ಭುತ ದೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಹವ್ಯಾಸಿ ವೇಶ್ಯೆ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ