ಯುವ ಸ್ಲಟ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಗದು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ