ಮುದ್ದಾದ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿ ಮುಷ್ಟಿಗೊಂಡಳು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ