ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಟೇಲ್‌ಗಳಿರುವ ಹೊಂಬಣ್ಣವು ಫಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ