ಸಂತೋಷದ ಸುಂದರಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ಡಿಕ್‌ನಿಂದ ಭೇದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ