ಒಬ್ಬ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಲೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ