ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತಿನ ಹೂಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಹಿಸ್ಪಾನಿಕ್ ಬೇಬ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ