ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಒಂದೆರಡು ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ, ಕಾಮವನ್ನು ತುಂಬಿದ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ