ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ತನ್ನ ಹಾರ್ಡ್‌ಕೋರ್ ತ್ರೀಸೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೊಲ್ವೆರಿನ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಫಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ