ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಂಬಣ್ಣವು ಅವಳ ಪುಸಿ ಅನ್ನು ಕಾರಿನ ಹೊರಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ