ಸಣ್ಣ ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ರೋಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಡಿಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೊರಗುತ್ತಾಳೆ