ಇಂದು ಪುರುಷನು ಹೆಂಡತಿಯ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಲತಾಯಿಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ