ಇಬ್ಬರು ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಪುಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ