ಅಜ್ಜಿ ಹೊಂಬಣ್ಣವು ಸ್ಲಿಮ್ ಕತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಸುಂದರಿಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ