ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಬಿಚ್‌ಗಳು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವೈಬ್ರೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ