ಲಿಯಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಸಿ ರೈಸಿಂಗ್‌ಸ್ಟಾರ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ