ಎರಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಟ್ ಬೇಬ್ಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಕಡ್ ಡ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಊದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ