ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ತ್ರೀಸೋಮಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಹೀರುವ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ