ಬೃಹತ್ ಹೊಡೆಯುವವರು ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಫಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾದಕ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕತ್ತೆ