ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್‌ಕೋರ್ ತ್ರಿವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಬಾಗಿದ ಹುಕ್ಕರ್‌ಗಳು