ಮಿಲ್ಫ್ ಕೇಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ವರ್ಟ್‌ಗೆ ಆಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುದದ ತಾಲೀಮು ನೀಡುತ್ತದೆ