ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟಿಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಡ್ ಹೆಡ್ ತನ್ನ ಮಾದಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದೆ