ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ