ಮರಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಡಿಲ್ಡೊವನ್ನು ತನ್ನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಸಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಳವಾಗಿ ಅಂಟಿಸುತ್ತದೆ