ಕೋಮಲವಾದ ಹದಿಹರೆಯದವಳು ತನ್ನ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪುಸಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ