ಮಾದಕ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳು ಬಾತ್ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಾಗಿ ನಗ್ನರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ