ಇಬ್ಬರು ಹಾಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ