ಚಪ್ಪಟೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರಿಗಳು ಸೌನಾದಲ್ಲಿ ಹಂಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತದೆ